כלי גינון - מגרפות, מטאטאים, ואיסוף(יעה ורשת איסוף)